Bentoproduct d.o.o. | Vijesti

ZAVRŠENA ISPITIVANJA PROIZVODA “Farma PLUS” ZA PELETIRANJE HRANE ZA ŽIVOTINJE I ADSORPCIJU AFLATOKSINA

U mjesecu maju su završena ispitivanja proizvoda Farma PLUS i to za dvije namjene: peletiranje hrane za životinje i adsorpcija aflatoksina. Ispitivanje Farma PLUS kao sredstva za peletiranje hrane za životinje izvršeno je kod nekoliko većih proizvođača stočne hrane u regiji i dalo je odlične rezultate. Ispitivanje Farma PLUS kao adsorbenta aflatoksina i regulatora režima amonijaka kod preživara dalo je izvrsne rezultate. Ispitivanje je provedeno “in vivo” pod strogo kontrolisanim uslovima na dobro organizovanoj farmi mliječnih krava. Uskoro se očekuje i objavljivanje naučnog rada koji je nastao kao rezultat ovog ispitivanja. Komercijalna proizvodnja i prodaja Farma PLUS je već počela. Farma PLUS se proizvodi od bentonita vrhunskog kvaliteta sa 85-92% aktivnog minerala montmorilonita sa vrlo visokim kapacitetom jonske izmjene (90-120) i to u tri različite formulacije: 1.Farma PLUS, čisti kalcijumski bentonit, 2.Farma PLUS50, djelimično aktivirani bentonit, 3.Farma PLUS100, natrijumski bentonit. Proizvod je potpuno prirodnog porijekla i ispunjava sve kriterije EU za primjenu u proizvodnji hrane za životinje. Više informacija o ovim proizvodima možete dobiti od Koordinatora za grupu proizvoda BP FARMA, diplomiranog inžinjera tehnologije Aleksandra Ubiparipa na aleksandar.ubiparip@bentoproduct.ba

23.05.2014.